Stylebot - hie­no­sää­dä suo­sik­ki­si­vus­to­ja­si

Jos suosikki­sivus­tosi on muuten ihan ok, mutta siinä häiritsee jokin piirre, Stylebot on mainio laajen­nus Chromelle ja Operalle (Chromen laajen­nus toimii siis myös Operas­sa) jolla voit helposti lisätä/­muokata sivus­ton CSS-tyy­lejä. Näitä sään­töjä nouda­tetaan sitten haluamal­lasi sivus­tolla.

Minua esim. suunnat­tomasti ärsyt­tää Helsingin Sanomien uuti­sissa jatku­vasti eteen ilmes­tyvä "Lisää tästä aiheesta" -laatik­ko. Varsinkin kännykällä se on rasitta­vasti edessä mutta myös työ­pöytä­selaimel­la tieto­konees­sa.

Varsin­kin mobiilis­ti tuollai­set "Lisää tästä aiheesta" -laati­kot ovat erit­täin häirit­seviä.

Niinpä yksin­kertai­sesti poistan ko. roskalaa­tikon käynnis­tämäl­lä Stylebotin ja valit­semalla ko. häirikön ja valitsen sitten Hide-painik­keen. Tästä eteen­päin moinen häirikkö on ja pysyy pois.

Samal­la taval­la voit muut­taa esim. haluama­si sivus­ton kirjasi­mia yms. kaikkea mitä CSS antaa tehdä.

Entä mobiiliselaimella?

Ainakin Androidin parhaal­le selai­melle Dolphinille, löytyy vastaavan­lainen laajen­nus nimeltä Stylish*, joskaan se ei ole yhtä helppo­käyt­töi­nen kuin Stylebot. Kuitenkin voit esim. kopioida työpöytä­selaimen Stylebotis­ta tarvit­tavat tiedot Dolphinin Stylish-laajen­nuk­seen (tai kirjoit­taa itse, miten kukin haluaa) ja homma toimii mobiilis­tikin.

*Stylish on saatavilla muutenkin useammalle selaimelle.