25.4.2015: Viimein päivitetty olemassa olleet tiedot vastaamaan uutta FlickFetchiä, eli osa kuvista ja hieman tekstejä muokattu. - Valitettavasti uusia ominaisuuksia en ole ottanut ohjeeseen mukaan, koska en ole ehtinyt niihin itsekään perehtyä.
10.4.2015: Päivitetty FlickFetchin kotisivun osoite. Muuten tämä ohje on pahasti jäljessä FlickFetchin nykyisestä versiosta, koska olen ollut sairaalahoidossa pitkään.
Info 25.4.2015 - Viimein päivitetty olemassa olleet tiedot vastaamaan uutta FlickFetchiä, eli osa kuvista ja hieman tekstejä muokattu.
- Valitettavasti uusia ominaisuuksia en ole ottanut ohjeeseen mukaan, koska en ole ehtinyt niihin itsekään perehtyä. 10.4.2015 - Päivitetty FlickFetchin kotisivun osoite. Muuten tämä ohje on pahasti jäljessä FlickFetchin nykyisestä versiosta, koska olen ollut sairaalahoidossa pitkään. 30.1.2015 - FlickFetch v2.3.0.0 myötä tuli mahdollisuus käyttää komentoriviparametreja sekä latauslistaa. Ohjeeseen lisättu tietoa näiden käytöstä. 20.1.2015 - FlickFetch v2.1.0.0 ei tarvitse enää Firefox portablea Ylestä lataamiseen, joten ohjeesta poistettu maininnat siihen
- Lisätty maininta/ohjeet sen varalle jos lataus ei käynnisty esim. jos leikepöydän tarkkailu ei ole valittuna.

23.12.2014 - Katsomosta lataaminen ei toimi enää millään lataajalla

23.11.2014 - Muokattu ohjetta sieltä täältä FlickFetchin 2.0.0.0 tuomien latausikkunoiden vuoksi.

17.11.2014 - Lisätty Lataajan parametrit -osio.
- Täydennetty Sisäiset ohjeet -osiota asetusten tilannekohtaisilla ohjeilla.

15.11.2014 - Luotu tämä ohje

FlickFetch - ai­noa la­taa­ja jo­ta tar­vit­set ko­ti­mais­ten net­ti-TV-vi­deoi­den kans­sa

Ohjeen sisällysluettelo

Takaisin: [alkuun]

 

Taustaa - miksi ladata video omalle koneelle?

Tänä hekti­senä aika­na ihmi­set halua­vat kat­soa TV-kana­vien tarjon­taa heil­le sopi­vana aika­na ja niin­pä mo­net kotimai­set TV-kanavam­me tarjoa­vat­kin siihen mahdol­lisuu­den sivus­tojen­sa kaut­ta. Aina välil­lä on vain niin, ettei ohjel­maa tahdo muis­taa kat­soa sille vara­tun ajan sisäl­lä, jos ollen­kaan. Tai sit­ten suo­raan netis­tä katsottu­na kuva pätkii tai ei muuten toimi kunnol­la selaimes­sa. Siksi olisi hyvä jos olisi mahdol­lis­ta ladata TV-ohjel­ma omal­le koneel­le ja kat­soa se kun itsel­le sopii, pät­kimät­tä ja selai­men kans­sa tap­pele­mat­ta. Mielestä­ni tämä vas­taa samaa kuin että tal­len­tai­si digi­bok­sil­la tms. TV-oh­jel­man ja kat­soi­si sen sit­ten kun se todel­la sopii itsel­le. Kaikil­la vain ei ole sitä myöhem­pää katsomis­ta mah­dol­lis­ta­vaa digi­bok­sia tai vastaa­vaa. Vali­tet­tavas­ti jos­tain ihmeen syys­tä TV-ka­na­vi­en sivus­tot ei­vät itse tar­joa mah­dol­lisuut­ta tallen­taa TV-oh­jel­man video­ta itsel­leen, vaik­ka sopival­la laitteel­la kuten digi­boksi, näin on mah­dol­lis­ta tehdä koto­na kuiten­kin.

Videon tal­lenta­mi­seen netis­tä tarvi­taan sopiva ohjelmis­to. Niinpä yksi suosi­tuim­mis­ta oh­jeis­ta­ni, van­hen­tu­nee­na­kin, on Yle Areena -lataa­jan oh­je. Käyt­tä­jät kun halua­vat ot­taa tal­teen Ylen laaduk­kai­ta ohjel­mia katsoak­seen ne parem­mal­la ajal­la, ei levit­tääk­seen vaan todel­la­kin katsoak­seen. Niinpä Yle Areena -ohjee­ni keik­kuu edel­leen joka ainut päi­vä Google Analyticsin si­vus­tol­le­ni tar­joa­man ti­las­ton kär­jes­sä. Vanhas­sa ohjees­sa sen­tään yri­tän tuo­da esil­le nyky­aikai­sem­pia vaih­to­eh­to­ja kuten Stream­Downloader. Mutta nyt on Stream­Downloaderin­kin ai­ka väis­tyä. On näet il­mes­ty­nyt jo­tain vie­lä parem­paa, ja nimen­omaan help­poa ja toi­mi­vaa.

HUOM! On hy­vä täs­sä yhteydes­sä muis­tut­taa rei­lus­ta pelis­tä: Tallen­na itsel­lesi, mutta älä levitä! Ol­laan tyytyväi­siä että TV-ka­na­vat tarjoa­vat meil­le netis­sä katso­misen.

Takaisin: [sisällysluetteloon]

 

Unohda kirjavat viritykset, FlickFetch on täällä!

FlickFetch korvaa lähes kaikki edelliset lataaja-viritykset. FlickFetch tukee seuraavia lähteitä:

Valitettavasti Katsomosta ei ole mahdollista ladata millään lataajalla. Toisaalta menetys ei ole suuri kun katsoo ohjelmien laatua (allekirjoittaneen mielipide).

Se mikä tekee FlickFetchistä ylivoimaisen, on sen käyttöönoton helppous ja itse käyttö. Enää ei tarvitse olla kaikkitietävä propellipää jotta lataajan saa toimimaan ja käyttöön.

FlickFetchissä on myös sellaiset perusasiat kunnossa kuten päivitysten tarkistus ja asennus. Myös ohjeet ovat käsillä ohjelmasta käsin milloin ikinä tarvitset niitä. Perusasioita, mutta tällaiset ovat puuttuneet aikaisemmista lataajista ja puuttuvat usein jopa maksullisista ohjelmista.

Takaisin: [sisällysluetteloon]

 

FlickFetchin asennus

FlickFetch sisältää asentajan, jos kohta propellipäille on jätetty mahdollisuus asentaa kaikki käsinkin. Tavalliselle käyttäjälle soveltuu parhaiten asentajalla varustettu täyspaketti joka asentaa kaikki tarvittavat oheisohjelmat.

Lataa ja asenna itsellesi sopiva paketti.

Lisää tietoa asennuksesta ja etenkin manuaalisesta asennuksesta saat FlickFetchin kotisivulta.

Takaisin: [sisällysluetteloon]

 

Peruslataaminen

FlickFetchin peruskäyttö on todella helppoa. FlickFetch tarkkailee oletuksena Windowsin leikepöytää, ja kun leikepöydälle kopioidaan sopiva URL-osoite, esim. Yle Areenassa videon sisältävän sivun osoite, se valitsee oikean tavan ladata ja aloittaa lataamisen automaattisesti.

Alla lataamme esimerkin vuoksi YLE Areenasta videon.

 1. Käynnistä FlickFetch.

  HUOM! Jos saat FlickFetch käynnistyksen yhteydessä tällaisen ilmoituksen puuttuvista tiedostoista, kannattaa valita Hae tiedostot -painike jolloin FlickFetch automaattisesti huolehtii, että kaikki tarvittavat tiedostot ovat ajantasalla.

 2. Kopioi videon sisältävän sivun osoite Windowsin leikepöydälle joko selaimen osoitekentästä tai vaikkapa linkistä videon sisältävälle sivulle, valitsemalla hiiren kakkospainikkeella Kopioi.

 3. FlickFetch oletuksena huomaa leikepöydälle ilmaantuneen sopivan osoitteen, tässä esimerkissä Yle Areenan osoitteen, ja käynnistää latauksen automaattosesti.

  HUOM! Jos lataus ei käynnisty, koska esim. leikepöydän tarkkailua ei ole asetettu päälle, liitä itse osoite FlickFetchin Osoite: -kenttään ja valitse sitten Lataa -painike.

  FlickFetch lataa oletuksena asennuskansioonsa. Voit FlickFetch asetuksista muuttaa tätä kohdekansiota

  Vinkki Jos olet epävarma minne lataukset menevät, voit valita latausikkunasta Avaa kansio -painikkeen, jolloin latausten kohdekansio avataan.
 4. Nauti lataamasi video kun sinulla on siihen sopiva aika.

Takaisin: [sisällysluetteloon]

 

Latausikkuna

Joskus bitti menee nettiliikenteessä poikittain ja video ei lataudukaan kokonaan. Jotta huomaisit latauksen epäonnistuneen, FlickFetch oletuksena jättää latausikkunan auki. Tällöin näet latauksen etenemispalkin muuttuneen vihreästä punaiseksi, sekä ilmoituksen latauksen epäonnistumisesta. Samoin latausikkunan kuvakkeessa Windowsin tehtäväpalkissa etenemispalkki on muuttunut punaiseksi.

Tässä tilanteessa voit halutessasi katsoa lisätietoja konsolista siltä varalta, että sieltä selviäisi mikä meni vikaan. Konsolin saat latausikkunasta auki valitsemalla Näytä konsoli -valinta jolloin latausikkunaan aukeaa konsolissa näytetyt tapahtumat.

Sen sijaan että joutuisit aloittamaan kaiken alusta, voit yksinkertaisesti valita Yritä uudestaan -painikkeen, jolloin lataus aloitetaan uudestaan (ei toimi Yle Areenan kanssa).

Lataus ei jatku siitä mihin se jäi, vaan se aloitetaan alusta, mutta tämä on silti helpompaa kuin käydä läpi osoitteiden kopioiminen leikepöydälle jne.

Takaisin: [sisällysluetteloon]

 

Komentoriviparametrit

FlickFetchiä voidaan käyttää suoraan komentorivi-ikkunasta käsin. Tästä on etua esim. jos haluaa jotenkin automatisoida FlickFetchillä lataamista. Varsinkin latauslista-ominaisuuden kanssa komentoriviparametrit ovat näppäriä.

FlickFetchin käyttämät komentoriviparametrit ovat

Parametri Kuvaus Esimerkkejä
--in xxx xxx on linkki videoon tai polku latauslistaan. --in http://areena.yle.fi/tv/2296736
Ladataan em. osoitteesta.

--in J:\lataukset\latauslista.txt
Ladataan J:\lataukset\latauslista.txt tiedostossa määritellyistä osoitteista.
--out xxx xxx on polku kansioon, jonne tiedostot tallennetaan. Jos tätä ei määritellä, käyttää FlickFetch oletuksena olevaa kansiota. --out J:\lataukset
Lataukset tallennetaan J:\lataukset -kansioon.
--min FlickFetch ja latausikkunat avataan pienennettynä.  
--exist xxx xxx on valinta mikä suoritetaan, jos video on jo ladattu aikaisemmin. Valittavissa on seuraavat arvot:
 • again = lataa uudestaan
 • skip = ohita, älä lataa
 • ask = kysy käyttäjältä
Näitä valintoja vastaavat asetukset löytyvät myös FlickFetchin asetuksista koskien tietokantaan tallentamista. Näitä asetuksia käytetään jos tätä parametria ei määritellä komentorivillä.

HUOM! Komentorivillä annetut komentoriviparametrit siis ohittavat FlickFetchin asetuksissa valitut asetukset.
--exist again
Lataa videon uudestaan vaikka se olisikin ladattu aikaisemmin.

--exist skip
Ohittaa videon jos se on jo ladattu.

--exist ask
Kysyy käyttäjältä mitä tehdään jos video on jo ladattu.
--close FlickFetch suljetaan latauksen päätteeksi  
--closeifnoerrors Kuin edellä, mutta FlickFetch suljetaan vain jos lataus/lataukset ovat kaikki onnistuneet.  

Muutamia esimerkkejä

Takaisin: [sisällysluetteloon]

 

Latauslistalla lataaminen

FlickFetchillä on mahdollista määritellä tekstitiedosto, joka sisältää ladattavien videoiden osoitteet. Latauslistaan lisätään siis useampi osoite, jotka ovat erotettu toisistaan rivinvaihdolla, eli yksi osoite riville. Lista tallennetaan puhtaana tekstitiedostona, nimellä ei ole muuta väliä kuin että se tulee saada tiedostotarkennin .txt (ainakin jos ladataan FlickFetchin käyttöliittymästä käsin, komentoriviltä tarkentimella ei ole väliä).

Tämän listan voi sitten syöttää FlickFetchillä joko valitsemalla FlickFetchin ikkunasta Lataa lista -painike tai sitten käyttämällä Komentorivi-ikkunaa ja FlickFetchin komentoriviparametreja.

Latauslistalla lataaminen FlickFetchin käyttöliittymästä käsin

 1. Valitse FlickFetchin ikkunasta Lataa lista... -painike.
 2. Valitse tekstitiedosto joka sisältää ladattavien videoiden osoitteet ja Avaa -painike.
 3. Latauslista näkyy nyt Osoite -kentässä.
  Aloittaaksesi latauksen, valitse Lataa -painike.
 4. FlickFetch lataa nyt videon kerrallaan käyden listan läpi.

  Asetuksissa voit vaikuttaa siihen miten toimimaan, jos video on jo ladattu aikaisemmin (Asetukset/Yhteiset asetukset sivulta kohdasta Jos video löytyy jo tietokannasta (kun ajetaan listaa).

Latauslistalla lataaminen komentoriviltä käsin

 1. Avaa komentorivi-ikkuna (kirjoita CMD Käynnistä valikon hakuun ja paina Enter).
 2. Syötä haluamasi komento käyttäen komentoriviparametreja ja paina Enter aloittaaksesi lataamisen.

  Tässä esimerkissä siis annettiin komento jolla FlickFetch lataa j:\lataukset\latauslista.txt tiedoston sisältämät videot. Komentoriviparametreilla on myös määritelty että FlickFetch käynnistetään pienennettynä (--min), ja jos video on jo ladattu se ohitetaan (--exist skip). Jos kaikki menee ok, FlickFetch suljetaan lopuksi (--closeifnoerrors).

  Katso lisää tietoa komentoriviparametreista tästä.

Takaisin: [sisällysluetteloon]

 

Sopivia asetuksia

Vaikka FlickFetch on helppo käyttää suoraan asennettuna, se tarjoaa monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja. Seuraavaksi esittelen joitain mielestäni käyttöä helpottavia asetuksia, joihin kannattaa tutustua. Tarkoitus ei ole esitellä kaikkia vaihtoehtoja, vaan joitain joita olen itse havainnut hyödyllisiksi.

Takaisin: [sisällysluetteloon]

 

Latausten kohdekansio

FlickFetch lataa oletuksena siihen kansioon johon se on asennettu. Kohdekansiota voit muuttaa seuraavasti.

 1. FlickFetchin pääikkunassa, valitse Asetukset -painike.
 2. Yhteiset asetukset -sivulla, kerro Latauskansio -kenttään minne haluat videot ladattavan. Valitse lopuksi OK -painike.

Takaisin: [sisällysluetteloon] - [asetusten sisällysluetteloon]

 

Tietokanta ladatuista videoista

FlickFetch pitää oletuksena tietokantaa ladatuista videoista. Tästä on hyötyä silloin kun esim. yrität ladata videota jonka olet jo ladannut aikaisemmin. Tällöin FlickFetch oletuksena kysyy mitä haluat tehdä.

Voit FlickFetchin asetuksista vaihtaa asetusta myös siten, että video ladataan ilman kyselyä uudelleen tai sitten se vain ohitetaan.

 1. FlickFetchin pääikkunassa, valitse Asetukset -painike.
 2. Yhteiset Asetukset -sivulta voit valita Jos video löytyy jo tietokannasta -kohdasta mitä tehdään jos video on jo ladattu (1.).

  Lataa uudelleen luonnollisesti lataa aikaisemmin ladatun videon uudelleen ja Ohita jättää lataamatta, kysymättä asiaa käyttäjältä. Ja oletuksena oleva Kysy käyttäjältä miten toimia.

  Oikeanpuoleiset asetukset (2.) ovat latauslistalla lataamista varten olevat asetukset.
  HUOM! Nämä Jos video löytyy tietokannasta -asetukset voidaan ohittaa käyttämällä komentoriviparametreja (--exist <again|skip|ask>).
  Täältä voit myös asettaa tietokannan pois käytöstä (3.) ottamalla asetuksern kohdalta valinnan pois, mutta en tosin suosittele sitä, sekä myöskin tyhjentää tietokannan (4.). Avaa tietokannasta avaa listan tietokannassa olevista osoitteista (5.).

Takaisin: [sisällysluetteloon] - [asetusten sisällysluetteloon]

 

Lataajan parametrit

FlickFetch käyttää itse lataamiseen muita apuohjelmia, kuten RTMPDump, HDSDump ja FFmpeg. Näille voi välittää erilaisia tietoja komentoparametrien välityksellä. Näihin ei tarvitse välttämättä koskea, ja ne toimivat oletuksena oikein, mutta jos osaa käyttää valittua latajaa syvällisemmin, voit korvata oletuksena olevan komennon Muokatut parametrit -kentässä. Kullakin kanavalla on omansa.

Tässä esimerkissä otetaan muokattu komento käyttöön Ruudussa, joka on asetettu käyttämään HDSDump -lataajaa. Lisäämme komentoon --ST -valitsimen (näyttää latauksen jäljellä olevan ajan ikkunassa).

 1. FlickFetchin pääikkunassa, valitse Asetukset -painike.
 2. Valitse listasta Ruudun kohdalta Parametrit -sivu, ja sittem kohdasta Lataa videot Ruudusta käyttäen lataajaa, valitse HDSDump. Ja lopuksi OK -painike.
 3. Ruutu/Parametit -sivulla, kohdassa HDSDump, Muokatut parametrit -kenttään voit kirjoittaa muokatun komentosi.

  Tässä esimerkissä lisäsimme --st -valitsimen joka aiheuttaa sen, että latausikkunassa näytetään latauksen arvioitu jäljellä oleva aika.

  Ota oma komentosi käyttöön valitsemalla Käytä muokattuja -valinta ja lopuksi OK -painike.
 4. Ylemmässä kuvassa näet oletuskomennolla latauksen, ja alemmassa kuvassa muokatun, jossa esiintyy nyt jäljellä oleva latauksen aika.

  Jos jotain menee pieleen, voit aina palata takaisin oletuskomentoon poistaamalla ruksin Käytä muokattuja -valinnasta.

Takaisin: [sisällysluetteloon]

 

Komentojonot

FlickFetch mahdollistaa MS-DOS komentojonojen (.bat) avulla paljon sellaista, jossa on vain käyttäjän mielikuvitus rajana. Ideana on siis ajaa komentojono videon lataamisen jälkeen, jolloin käyttäjä voi itse suunnitella toimia, vaikkapa upottaa .srt tekstit MKV-videoon. Rajana on oikeastaan vain sinun mielikuvituksesi sekä käytettävien ohjelmien rajoitukset (voit itse laajentaa käytettäviä ohjelmia vapaasti).

Oletuksena tulee vain esimerkin vuoksi malli komentojonosta, jonka käyttöön ottamalla ladattua video muunnetaan MKV-muotoon. Esimerkkiä tutkimalla löydät kenties uusia ideoita käyttää komentojonoja hyväksi. Se ei ole varsinaisesti FlickFetchin tukema ominaisuus siten, että siihen kannattaisi pyytää muutoksia tms. koska voit tehdä ne itse!

Listan muuttujista näet valitun kanavan kohdalta Komentojono -sivulta Kopioi muuttuja leikepöydälle -painikkeesta.
Tässä ohjeessa esimerkin vuoksi otetaan komentojonot käyttöön Ruudun videoiden kanssa. Komentojonona käytetään malliesimerkkinä tulevaa, joka siis muuttaa lopuksi ladatun videon MKV-muotoon.

 1. FlickFetchin pääikkunassa, valitse Asetukset -painike.
 2. Ruutu/Komentojono -sivulta valitse Käytä komentojonoa -valinta ja lopuksi OK -painike.
 3. Ladattu video on lopuksi muunnettu MKV-videoksi.

  Tämä oli vain yksinkertainen esimerkki, jonka tarkoitus oli esitellä komentojonon mahdollisuuksia. Päästä luovuutesi valloilleen!

Takaisin: [sisällysluetteloon] - [asetusten sisällysluetteloon]

 

Valitse Yle Areenasta saatavilla olevat tekstit

FlickFetch lataa oletuksena Yle Areenasta SRT-tekstitykset suomeksi (.fin.srt) että suomeksi huonokuuloisille (.fih.srt), jos sellaiset ovat vain saatavilla.

Suomenkielisessä ohjelmassa esim. suomenkielinen tekstitys voi tuntua aluksi turhalta valinnalta, mutta joskus tekstityksestä on apua jos esimerkiksi ohjelman ääniraita on kovin heikkolaatuinen. Ja tekstejähän ei polteta kuvaan kiinni, joten haittaakaan niiden lataamisesta ei ole (jos tarvitset ohjeet tekstitysten polttamiseen löydät tästä: Tekstityksen upottaminen videoon).

Näin voit kuitenkin itse valita FlickFetchin asetuksista mitä tekstityksiä ladataan.

 1. FlickFetchin pääikkunassa, valitse Asetukset -painike.
 2. Areena TV/Tekstitykset -sivulta voit valita ruudukosta mitkä tekstitykset ladataan ja missä järjestyksessä (eli ylimmäisestä tulee oletustekstitys).

  Lataa kaikki saatavilla olevat tekstitykset -valinta varmistaa nimensä mukaisesti sen, että kaikki saatavilla olevat tekstitykset valitaan mukaan.

  Hyvä tietää!
  • SRT-tekstitykset on mahdollista ladata vain jos sellainen on saatavilla. Kaikkiin YLEn ohjelmiin näin ei ole.
  • YLEn SRT-tekstitykset ovat UFT-8 koodattuja. Asia on hyvä tietää jos aiot upottaa/polttaa tekstit kiinni videoon.

Takaisin: [sisällysluetteloon] - [asetusten sisällysluetteloon]

 

Sisäinen ohje

Jotain FlickFetchin laadusta kertoo sekin, että niin harmittavan usein monesti puuttuva perusasia kuin ohje, löytyy FlickFetchistä.

Löydät ohjeen valitsemalla FlickFetchin pääikkunan oikeasta yläkulmasta kysymysmerkki -kuvakkeen, jolloin sisäinen ohje aukeaa näkyviin.

Asetus-välilehdillä pääseet suoraan asiaan liittyviin ohjeisiin pääset valitsemalla kysymysmerkki-kuvakkeen kulloisenkin ikkunan vasemmasta yläkulmasta.

Takaisin: [sisällysluetteloon]

 

FlickFetchin päivittäminen

Oletuksena FlickFetch tarkistaa käynnistyksen yhteydessä onko siitä ilmestynyt päivitystä. Jos päivitys on saatavilla, FlickFetch ilmoittaa uudesta versiosta ohjelman etusivulla, jonne ilmestyy linkki jossa teksti Uusi versio saatavilla!

Jos haluat päivittää FlickFetchin, toimi näin.

 1. Klikkaa Uusi versio saatavilla! -linkkiä.
 2. Avautuvasta ikkunasta näet FlickFetchiin tehdyt muutokset, ja voit päättää katsotko päivityksen tarpeelliseksi.

  Mikäli haluat päivittää FlickFetchin, valitse Päivitä -painike.
 3. FlickFetch ilmoittaa päivityksen onnistuneen. Sulje -painikkeella käynnistät päivittyneen FlickFetchin uudelleen.

FlickFetchin päivitysten asetukset

FlickFetchin päivitykseen liittyvät asetukset löydät Asetuksista Päivitykset -sivulta.

Oletusasetusten kannattaa olla kuten ne ovat, eli Tarkisteta ohjelman päivitykset -valinta, sekä Tarkista puuttuvat tiedostot- ja Tarkista myös puuttuvat lataajat -valinnat valittuna. Näin siksi jotta mahdolliset uudet ominaisuude tulevat varmasti käyttöösi helposti.

Nyt jos esim. FlickFetchin tarvitsemissa oheisohjelmissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, tai käytössä on väärä versio, FlickFetch ilmoittaa mahdollisista puutteista ja antaa mahdollisuuden korjata asian helposti.

Jos haluat, voit manuaalisesti tarkistaa päivitykset valitsemalla Tarkista nyt -linkin.

Takaisin: [sisällysluetteloon]

 

Tarvitseko apua?

Jos sinulla herää kysymyksiä FlickFetchin suhteen, älä kysy asiaa minulta! Minulla ei ole FlickFetchin kanssa muuta tekemistä kuin että olen tyyväinen käyttäjä, ja olen tehnyt jo omasta mielestäni oman osani auttamisessa kun olen kirjoittanut tämän ohjeen. En siis ole FlickFetchin tekijä! Näinkin ovat jotkut saamani palautteen perusteella erehtyneet luulemaan.

Oikea paikka kysyä apua ja vinkkejä FlickFetchin käyttöön on FlickFetch -keskusteluketju MuroBBS-foorumilla. Tuossa ketjussa monet FlickFetch käyttäjät keskustelevat ohjelmasta, mutta mikä parasta, FlickFetchin kehittäjä osallistuu keskusteluun usein itsekin. Saat siis tarvittaessa yhteyden FlickFetchin tekijään, ja jos sinulla on jokin mieltä askarruttava ongelma, se varmasti selviää ko. ketjussa. Joten rohkeasti kysymään tai muuten vain keskustelmaan!

Takaisin: [sisällysluetteloon]

 

Lisää tietoa:

Takaisin: [sisällysluetteloon]