AdwCleaner - etsi ja poista ei-toivottuja ohjelmia

AdwCleaner on ohjel­ma, jo­ka et­sii ja poistaa ei-toi­vot­tu­ja mainos­ohjelmia (Adware), se­lain­ten työ­kalu­palk­keja ja muita mah­dol­lises­ti ei-toi­vot­tu­ja ohjel­mia (Potentially Unwanted Program, Grayware). Nämä ohjel­mat eivät vält­tä­mät­tä ole hai­tal­li­sia tai vaa­ral­li­sia, mutta jotkut niistä voivat vaikut­taa tieto­koneen suoritus­kykyyn, häiritä käyt­täjää jollain tavoin tai avata merkit­täviä tur­val­li­suus­ris­ke­jä. Yhteis­tä monel­le näistä ohjel­mista on se, ettei käyt­täjä yleen­sä edes tie­dä asenta­neensa koneel­leen ko. ohjel­mia. Tämä johtuu usein siitä että ei-ha­lu­tut ohjel­mat saat­tavat tul­la jon­kun täy­sin hyväk­syt­tävän ohjel­man kyl­kiäi­sinä sil­loin kun ohjel­maa asen­tava käyt­täjä ei ole ollut tark­kana asen­nuk­sen aikana. Näin siis yleen­sä käy kun ohjelmaa asen­tava klik­kai­lee vain OK -paini­ketta sen sijaan että itse valit­sisi mitä kom­ponent­teja asen­nus­ohjel­ma aikoo asen­taa.

AdwCleanerin käyttö on helppoa. Ensin se etsii merkkejä ei-halutuista ohjelmista, ja sitten tarjoaa mahdollisuutta poistaa ne. Poisto tapahtuu Windowsin uudelleen käynnistämisen yhteydessä, joten AdwCleaneriä kannattaa käyttää tilanteessa jossa koneen uudelleen käynnistäminen on mahdollista.

 1. Lataa ja käynnistä AdwCleaner.exe

  Jos käy­tät nor­maa­lia käyt­tä­jä­ti­liä (ku­ten kan­nat­tai­si), AdwCleaner ky­syy jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sia, jo­ten an­na jär­jes­tel­män­val­vo­jan tun­nuk­set tar­vit­taes­sa.
 2. Ohjel­ma pyy­tää luke­maan käyttö­ehtonsa. Luet­tuasi ne ja jos hyväk­syt ne, ja jot­ta pääsi­sit AdwCleanerissä eteen­päin, valit­se I agree -paini­ke.
 3. Aloit­taak­sesi mahdol­listen ei-toi­vot­tu­jen ohjel­mien etsi­misen valit­se Scan -paini­ke.
 4. Kun etsi­minen on suori­tettu ja jos jotain löy­tyi, ikku­nan ylä­reunas­sa lukee Pending.

  Tässä vaihees­sa voit vielä tar­kastel­la mitä AdwCleaner on löy­tänyt pois­tetta­vaksi. Voit halutes­sasi pois­taa valin­nan pois­tetta­van koh­teen edes­tä, jos kat­sot ohjel­man teh­neen vir­heen tai tie­dät tarvit­sevasi ko. koh­detta.

  Yleen­sä voit suo­raan pai­naa Clean -paini­ket­ta, sil­lä AdwCleaner on var­sin turval­linen ohjel­ma käyt­tää.
 5. AdwCleaner vielä huomaut­taa että se sul­kee ohjel­mia jotta se voi onnistu­neesti pois­taa koh­teita (joi­ta se täs­sä koh­taa kut­suu hie­man har­haan­joh­ta­vas­ti in­fek­ti­oik­si!).

  Valitse OK -painike.
 6. Pois­tetta­vaksi mer­kitty­jen koh­tei­den käsit­tely kes­tää aikan­sa. Varsi­nainen poist­aminen tapah­tuu kun kone käyn­niste­tään uudel­leen AdwCleanerin sitä pyytäes­sä.

  On hyvä tie­tää, että oletuk­sena AdwCleaner ot­taa tiedois­ta varmuus­kopiot, jotta voit tarvit­taessa palaut­taa tiedot takai­sin.
 7. Pois­tetta­vaksi merkit­tyjen kohtei­den käsit­tely­jen jäl­keen AdwCleaner vielä valis­taa sinua miksi olet yli­päätään jou­tunut tilan­tee­seen jos­sa AdwCleanerin apua tarvi­taan, ja ohjeet miten vält­tää jat­kossa ei-toi­vot­tu­jen oh­jel­mien asen­tu­mi­nen.

  Valitse OK -painike.
 8. Lopuksi AdwCleaner vielä kertoo, että sen on käyn­nistet­tävä kone uudel­leen jotta pois­tet­ta­vak­si merkit­tyjen kohtei­den pois­to onnis­tui­si. Näin siksi, että moni niistä saat­taa olla käytös­sä juuri nyt, jo­ten ne pit­ää saa­da ensin va­pau­tet­tua.

  Valit­se lopuk­si OK -pai­ni­ke käyn­nis­tääk­se­si ko­neen uudel­leen ja antaak­se­si AdwCleanerin teh­dä pois­ton­sa.
 9. Joi­den­kin oh­jei­den mu­kaan AdwCleaner näyt­tää tie­dot pois­te­tuis­ta koh­teis­ta ko­neen käyn­nis­tyk­sen yh­tey­des­sä, mut­ta ai­na­kaan al­le­kir­joit­ta­neel­le näin ei käy­nyt.

  Tiedot kui­ten­kin löy­ty­vät ko­neel­ta AdwCleanerin luo­mal­ta lo­ki­tie­dos­tol­ta. Lo­ki­tie­dos­to löy­tyy sii­tä ase­mas­ta jos­sa Win­dowsin Tie­dos­tot si­jait­see, AdwCleaner-kan­sios­ta, eli yleen­sä siis po­lus­ta C:\­AdwCleaner\­AdwCleaner[Sn].txt (jossa n on jär­jes­tys­nu­me­ro al­kaen nol­las­ta, seu­raa­van skan­nauk­sen nu­me­ro oli­si siis 1 jne.). Esi­mer­kik­si al­le­kir­joit­ta­neel­la Tie­dos­tot si­jait­see J-ase­mas­sa, jo­ten lo­ki löy­tyi­kin po­lus­ta J:\­AdwCleaner\­AdwCleaner[S0].txt.

  HUOM! Jos olet ha­ke­nut apua jol­tain foo­ru­mil­ta, ku­ten esim. Vi­rus­tor­jun­ta.netis­tä, ja saa­nut siel­tä ke­hoi­tuk­sen ajaa AdwCleaner, tä­mä AdwCleaner[Sn].txt on se tie­dos­to jon­ka si­säl­tö si­nun tu­lee lä­het­tää sin­ne tar­kas­tet­ta­vak­si.